Free Shipping Above €45 (NL, Be, Ge)
Algemene voorwaarden   INHOUD: Artikel 1 – Definities Artikel 2 – Identiteit van de handelaar Artikel 3 – Toepasselijkheid Artikel 4 – Het aanbod Artikel 5 – De overeenkomst Artikel 6 – Herroepingsrecht Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping Artikel 8 – Uitsluiting van het herroepingsrecht Artikel 9 – De prijs Artikel 10 – Conformiteit en garantie Artikel 11 – Levering en uitvoering Artikel 12 – Doorlopende prestatiecontracten: duur, beëindiging en verlenging Artikel 13 – Betaling Artikel 14 – Klachtenprocedure Artikel 15 – Geschillen Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen   ARTIKEL 1 – DEFINITIES Voor de toepassing van deze voorwaarden: Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in het kader van een overeenkomst op afstand en deze producten, digitale inhoud en/of diensten door de handelaar of door een derde partij worden geleverd op basis van een overeenkomst tussen die derde partij en de handelaar; Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep, bedrijf of ambacht en die met de handelaar een overeenkomst sluit; Dag: kalenderdag; Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd; Doorlopende prestatieovereenkomst: een overeenkomst met betrekking tot een reeks producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; Duurzame gegevensdrager: elk (hulp)middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt, met inbegrip van e-mail; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te herroepen; Modelformulier: het herroepingsformulier dat de handelaar aan de consument verstrekt en dat door de consument kan worden ingevuld wanneer hij van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken; Handelaar: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand met de consument; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand, zonder dat consument en handelaar gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de handelaar.   ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE HANDELAAR Naam van de handelaar (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam): Zakenadres: Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de handelaar telefonisch te bereiken is: E-mail adres: Kamer van Koophandel nummer: BTW-identificatienummer:   ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de handelaar en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen de handelaar en de consument.
 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument verstrekt. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien, op welke wijze inzage mogelijk is en dat deze algemene voorwaarden op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard of vernietigd worden, zullen deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven en zal de betreffende nietig verklaarde of vernietigde bepaling onverwijld in onderling overleg worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het oorspronkelijke beding.
 1. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, moeten worden beoordeeld aan de hand van deze algemene voorwaarden.
 1. Elke dubbelzinnigheid met betrekking tot de interpretatie of de inhoud van een of meer bepalingen van onze algemene voorwaarden, moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
  ARTIKEL 4 – HET AANBOD
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden met opschortende of ontbindende werking of onder enige andere voorwaarde geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 1. Het aanbod van de handelaar is vrijblijvend. De handelaar heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 1. Het aanbod van de handelaar bevat een beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, die te allen tijde volledig en juist moet zijn. Het aanbod bevat een voldoende gedetailleerde beschrijving om de consument in staat te stellen het aanbod naar behoren te beoordelen. Indien de handelaar afbeeldingen gebruikt die de suggestie wekken dat deze afbeeldingen het aangeboden product tonen, dan dienen deze een waarheidsgetrouwe weergave te zijn van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de handelaar niet.
 1. Productafbeeldingen zijn een getrouwe weergave van de aangeboden producten. De handelaar kan echter niet garanderen dat de afgebeelde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.
 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Deze omvatten in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • eventuele verzendkosten;
 • de wijze waarop de overeenkomst zal worden gesloten en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • al dan niet het bedrag van de vergoeding voor communicatie op afstand indien de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor de gebruikte communicatiedrager;
 • of de overeenkomst na de sluiting ervan zal worden gearchiveerd, en zo ja, op welke wijze deze door de consument kan worden geraadpleegd;
 • de minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die de prestatie op afstand voortzet.
 • toepassing van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst.
  ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST
 1. Behoudens het bepaalde in lid 4 komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de handelaar onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de handelaar is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de handelaar daartoe passende veiligheidsmaatregelen nemen.
 1. Binnen de grenzen van de wet kan de handelaar nagaan of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 1. De ondernemer zal de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, uiterlijk bij de levering van het product of de dienst of van de digitale inhoud meesturen:
 2. het bezoekadres van de vestiging van de handelaar dat de consument kan gebruiken bij eventuele klachten;
 3. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 4. informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
 5. de prijs, inclusief belastingen, van het product, de dienst of de digitale inhoud;
 6. de leveringskosten, indien van toepassing;
 7. de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 8. de vereisten voor beëindiging van het contract indien het contract een looptijd heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 9. voor het geval de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 10. In geval van een duurovereenkomst is het bepaalde in de vorige alinea slechts van toepassing op de eerste levering.
  ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT Voor levering van producten:
 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
 1. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een door de consument aangewezen en aan de handelaar meegedeelde vertegenwoordiger.
Als:
 1. de consument in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, gaat de bedenktijd in op de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Mits hij de consument daarvan vóór het bestelproces duidelijk op de hoogte heeft gebracht, mag de handelaar een bestelling van meerdere producten met verschillende leveringstermijnen weigeren;
 2. de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, gaat de bedenktijd in op de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. de overeenkomst strekt tot regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, gaat de bedenktijd in op de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
  In het geval van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager worden geleverd:
 1. Wanneer een dienstenovereenkomst of een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud niet op een materiële drager is geleverd, kan de consument de overeenkomst gedurende veertien dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze veertien dagen gaan in op de dag na de sluiting van de overeenkomst.
  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager zijn geleverd in geval van niet-kennisgeving van het herroepingsrecht:
 1. Indien de handelaar de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, verstrijkt de bedenktijd twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 1. Indien de handelaar de consument de in de vorige alinea bedoelde informatie heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de begindatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument deze informatie heeft ontvangen.
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 1. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de handelaar mee te delen. De consument moet de handelaar via het modelformulier op de hoogte brengen. Nadat de consument de handelaar heeft meegedeeld dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, moet de consument het product binnen 14 dagen terugsturen. De consument moet bewijzen dat de geleverde goederen op tijd zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  ARTIKEL 7 – KOSTEN VOOR DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 1. De handelaar zal het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen op dezelfde wijze als de consument heeft gedaan. Een ontvangstbewijs van de handelaar of een sluitend bewijs van volledige terugzending is vereist.
 1. Elke waardevermindering van het product die het gevolg is van een onzorgvuldige behandeling, komt ten laste van de consument. Hierop kan geen beroep worden gedaan indien de handelaar niet alle wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. Dit moet gebeuren vóór de sluiting van de koopovereenkomst.
  ARTIKEL 8 – UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT
 1. Het herroepingsrecht kan alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, dus tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld en indien het een van de in lid 2 en 3 genoemde producten betreft.
 1. Uitsluiting is alleen mogelijk voor de volgende producten:
 2. die welke door de handelaar zijn geproduceerd volgens de door de consument opgegeven specificaties;
 3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de handelaar geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
 8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 1. Uitsluiting is alleen mogelijk voor de volgende diensten:
 2. betreffende logies, vervoer, catering of vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode moeten worden verricht;
 3. met de levering waarvan met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 4. diensten betreffende weddenschappen en loterijen.
  ARTIKEL 9 – PRIJS
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 1. In afwijking van het vorige lid kan de handelaar producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de handelaar geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden in het aanbod vermeld.
 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 1. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 2. zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 3. de consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. In geval van druk- en zetfouten is de handelaar niet verplicht het product volgens de onjuiste prijs te leveren.
  ARTIKEL 10 – GARANTIE EN CONFORMITEIT
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, garandeert de handelaar ook dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 1. Een door de handelaar, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument uit hoofde van de overeenkomst tegenover de handelaar kan doen gelden. Hieronder wordt verstaan elke verbintenis van de ondernemer, zijn leverancier, zijn importeur of de producent, waarbij deze aan de consument bepaalde rechten of aanspraken verleent die verder gaan dan die waartoe deze wettelijk verplicht is, indien hij zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.
 1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking en in nieuwe staat worden geretourneerd.
 1. De garantie is niet van toepassing indien:
 2. De consument heeft de geleverde producten zelf gerepareerd en/of bewerkt of door derden laten repareren en/of bewerken;
 3. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de aanwijzingen van de handelaar zijn behandeld en/of op de verpakking zijn behandeld;
 4. Het gebrek is geheel of gedeeltelijk het gevolg van door de overheid opgelegde of op te leggen voorschriften met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.
  ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING
 1. De ondernemer zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 1. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.
 1. Alle levertijden zijn indicatief. De consument kan aan geen van deze termijnen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 1. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 1. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de handelaar zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Er moet duidelijk en begrijpelijk worden vermeld dat uiterlijk bij de levering een vervangend artikel zal worden geleverd. In het geval van vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de handelaar.
 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aangekondigde vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  ARTIKEL 12 – VOORTGEZETTE PRESTATIECONTRACTEN: DUUR, BEËINDIGING EN VERLENGING Beëindiging
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 1. Met betrekking tot de in de vorige leden bedoelde overeenkomsten kan de consument
 2. te allen tijde te beëindigen en niet beperkt te zijn tot beëindiging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 3. ten minste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 4. altijd eindigen met dezelfde opzegtermijn als de handelaar voor zichzelf heeft bedongen.
Vernieuwing
 1. Een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten kan niet stilzwijgend voor een bepaalde tijd worden verlengd of vernieuwd.
 1. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden, als de consument de verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en met een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, doch minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen.
 1. Een overeenkomst van bepaalde duur voor de regelmatige levering van dag- en weekbladen, nieuwsbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch bij het verstrijken van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij opzegging voor het einde van de overeengekomen duur niet in overeenstemming is met de redelijkheid en billijkheid.
  ARTIKEL 13 – BETALING
 1. Tenzij anders is overeengekomen, moeten de door de consument verschuldigde bedragen worden betaald binnen 7 werkdagen na het begin van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6, lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, gaat deze termijn in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de handelaar te melden.
 1. In geval van wanbetaling van de consument heeft de handelaar behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
  ARTIKEL 14 – KLACHTENPROCEDURE
 1. De handelaar voorziet in een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure.
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 1. Bij de handelaar ingediende klachten zullen binnen een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst worden beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 1. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat aan geschillenbeslechting is onderworpen.
  ARTIKEL 15 – GESCHILLEN Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.   ARTIKEL 16 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Winkelwagen

0
Add  50,00 more to get Free Shipping!
0%
image/svg+xml

No products in the cart.

Verder winkelen